Välkommen!

Välkommen till kulturföreningen Hökmossens Gård år 2017 !
Här kan du läsa om gården och dess historia samt om Kulturföreningen Hökmossens Gård och deras aktiviteter. Du hittar även information om hur du går till väga om du vill hyra gården samt priser.


Hökmossens gård

på Hökmossevägen 43 - 45

INNEHÅLL

Uppladdad 11 september 2017. Det här är en betaversion av hemsidan. Arbetet med den sker på min dator och läggs ut på mitt webbhotell tills föreningen är redo att ta över med egen ansvarig utgivare. Rulla sidan eller klicka på önskat avsnitt! Man kan också söka på ord eller del därav. Rekommenderas!

Om oss!

Föreningens ändamål är att främja kultur- och föreningsliv för boende i de närliggande stadsdelarna samt att bevara kulturarvet i Hökmossens Gård för kommande generationer, som en levande kulturgård öppen för alla.

"Kulturhistoriskt särskilt värdefullt område."

Stockholms översiktsplan från 1999.

Tillbaka

Historik:

Hökmossens Gård ligger strax efter viadukten från Älvsjö mot Hägerstensåsen på Hökmossevägen.
    Första gången krontorpet Hökmåsen omtalas är i en akt från Krigsarkivet från år 1748. Den 5 augusti år 1776 sålde Arren von Kapelman, Bellmans svåger, ägare till Hägerstens Gård, frälseskattetorpet Hökmossens Gård eller Kristineberg för 600 dlr till Johan Rydgren, köksvaktaren vid Kungliga slottet.
   Avstyckningen skedde på den del av Hägerstens skog och utmarker som låg vid den så kallade Hökmossen, en mosse som låg i området Torpet fick namnnet efter mossen.
   1825 ås jordbok upptar gården som torp under Västberga gård. Åkermärken var på 17 har. Hökmossen Gård består av en huvudbyggnad och två små flygelbyggnader. De tre byggnader som finns kvar idag utgjorde inte hela Hökmossen Gård.
   Lite längre upp mot Mellanbersvägen låg statarbyggning, mjölkkammare, magasin, loge, stall, fähus, svinhus, vagnshus, brunn och en ankdamm.
   Från år 1935 ägs Gården av Stockholms stad och är begränsad till den lilla tomten alldeles bakom bullerplanket mot E4:an. Marken arrenderades ut tills jordbruket upphörde då marken bebyggdes i början av 1940-talet med s k barnrikehus, vilka nu omger gården.
   1964 påbörjades ombyggnad till ungdomsgård. Gården hyrdes ut till olika föreningar i Hägersten och byggnaderna har rustats upp ytterliggare. Från och med 1997 förvaltas gården av Liljeholmens stadsdelsförvaltning.
   År 1994 bildades Kulturföreningen Hökmossens Gård med hjälp av medlemsavgifter, lotterier, basarer, aktioner samt gåvor. Pengarna går till vår verksamhet, som är studiecirklar, litterära caféer och anordnandet av kulturresor. Vi planerar också utgivandet av en tidning.
   Från årsskkiftet år 2000 förvaltas gården av Kulturföreningen Hökmossens Gård.

Tillbaka

Bli medlem!

Stöd Kulturföreningen Hökmossens Gård genom att bli medlem i föreningen. Medlemsavgiften för 2010 är 100 kr. Fler familjemedlemmar kostar 10 kr st. Postgiro 10 77 93-2

Tillbaka

Bilder

Här är en detalj ur Topografiska Corpsens karta från 1859. De tre nuvarande husen är markerade med rött och vägen genom gården är utmärkt med gult. Övriga byggnader bär svart färg. Gården bär namnet Högmåsen. Det nuvarande namnet är Hökmossens gård. Det är vanligt att g ombildas till k med tiden.

Gården 1943 som den såg ut från landsvägen, den nuvarande E4:an. Källa Stockholms Stadsmuseum

Till vänster i bild ser man den syrenallé som gick från stora vägen till husen och var tillfartsväg till gården. Den är en så kallad struktur och skall bevaras eftersom man då kan se var tillfarten var. Idag kan syrenallén förefalla omotiverad eftersom den slutar mot ett plank, det som idag är bullerskydd mot E4:an.

Hökmossens lada 1940. Källa Stockholms Stadsmuseum

Så här ser gården ut idag, 72 år senare, sedd från den nya cykelvägen.

Gården från söder

Gården sedd från viadukten

Uppfarten till gården

Cykelvägen är klar och invigd. Så här ser den ut söderifrån. Den blev bred: två filer för cyklar och en för gående.

Så här ser den ut norrifrån.

I höst 2015 har trädet framför huvudbyggnaden tagits ned. Stammen var ihålig och det fanns risk för att det skulle blåsa omkull.

Gården syns bättre från vägen.

Syrenerna har tagits ned några meter och gjort gårdsplanen ljusare. Den syns nu från gång- och cykelvägen.

Tillbaka

Cirkelträffar

Tillbaka

Kalendarium

Valberedningen förbereder årsmöte!

Enligt stadgarna skall årsmöte hållas senast den 1 april varje år. Valberedningen är därför angelägen om att medlemmar som är intresserade av att delta i föreningens arbete anmäler det till valberedningen. Styrelsearbete kräver engagemang hela året, binder upp en deltagarna och kräver en viss erfarenhet. Vill man vinna erfarenhet kan man vara med som suppleant. Det finns också korta insatser. Man kan leda studiecirklar, hålla kurser, ordna söndagskafé med föredrag, utföra städ-, reparations- och trädgårds arbeten. Gården har mestadels stått oanvänd förra året med undantag för uthyrningar, som är viktiga för föreningens ekonomi. Som de flesta ideella föreningar av vår typ är det vanligen äldre som sköter driften och ett generationsskifte måste komma vilket är önskvärt för föreningens fortlevnad.

Margareta Kjellström

sammankallande i valberedningen

tel 0730 77 69 11

mail till valberedningen

Lägesrapport av ansvarige utgivaren för denna betaversion av hemsidan.

Några punkter ur stadgarna:

* Årsmötet skall hållas senast den 1 april.

* Att initiera studiecirklar, kurser och andra aktiviteter på gården.

* Upplöses foreningen skall dess tillgångar lämnas över till lokal kulturförening

Som framgår av verksamhetsberättelserna och affischarkivet har aktiviteten på gården gått ner betydligt och inget årsmöte för 2017 är schemalagt. Orsaken är stigande ålder och minskande kapacitet hos styrelsen samt en osund centralisering. Man har inte planerat för och befrämjat återväxt eller delegerat ut dessa uppgifter.

Ej heller har inbetalningskort för medlemsavgiften 2017 skickats ut. Frågan är därför om föreningen har några medlemmar och den enda kvarvarande uppgiften för styrelsen är att lägga ned föreningen?

Gården har ett gott rykte som värd för uthyrningar av lokalerna. Det är också den verksamhet som ger ekonomiskt underlag för att kunna hyra gården av kommunen och får nog betecknas som unik i dessa tider av upphandling och EU-dominans.

Det är uppenbart att drastiska förändringar väntar, helst till det bättre.

Tillbaka

Månadens konstverk

Geometrisk prakt, former med dynamik, digitalt klotter eller har en kvantfysiker gått över till de sköna konsterna? Kul är det i alla fall. Digital konst utmanar dessutom konstkritikerna. De kan med photoshoping lämna sitt förslag hur ett diskutabelt konstverk ska förbättras. Ingen chans att komma undan här inte. Någon skulle ju kunna vara missnöjd med paletten för verket ovan. Då är det bara att lämna ett förslag. Så här kanske! Först en inledande smocka.

Den värde digitalkluddaren har tydligen klämt fram de sista pixlarna i sin dator, bara för att åstadkomma ett bokmärke av irriterande aggressivitet. Det passar bra som bokmärke i en sömnig deckare, där liken döljer logiken och gärningsmännen tagit slut i bensinosande explosioner. Men konst är det inte. Den ska vara omhuldande och skänka tittaren ro i en värld som bara snurrar utan mål i multiversum. Så här!

Tidigare konstverk

Tillbaka

Hyr gården!

Hökmossens Gård hyrs ut till fester, middagar, dop, namngivning, bröllop, föreningsmötten, klubbträffar etc. Du har med dig egen mat och du städar själv efter dig. Diskmaskin finns. Gården har bestick och porslin för ca 30 personer. Köket är väl fungerande och mat kan lagas på plats,det är dock ett vanligt kök med ”vanlig” ugn etc,inget restaurangkök.

För mer information ring Lillan Wallén 0731 80 28 80

Tillbaka

Priser

Du kan hyra gården allt ifrån några timmar till en helkväll med städning dagen därpå. Priserna spänner från 500 till 2500 kr beroende på hur länge du vill disponera gården samt vilken dag det är.

Vid frågor: ring Lillan Wallén 0731 80 28 80

Tillbaka

Hyresregler

* Tillträde sker kl 10.00 på uthyrningsdagen.

* Ingen parkering får ske på gården,endast av och påstigning samt ur och ilastning.

* Fyrverkerier får ej ske i omedelbar anslutning till gården p.g.a. brandrisk.

* Hushållssopor och dylikt läggs i soptunnan på gården medan förpackningsartiklar, tomglas och burkar transporteras bort av hyresgästen

* Lokalen skall vara väl städad och stolar och bord återställda senast kl 9.00 dagen efter om inte annat överenskommits.

* Se till att dörrar och fönster är ordentligt stängda då ni lämnar gården.

* Lämna huset i det skick ni själv tillträdde.

Vi hoppas ni får en trevlig dag

Tillbaka

Lokalerna - PEKBILD

PEKA och KLICKA på det rum du vill se fotografi av!

Kontakter

Kontaktpersoner ur styrelsen i föreningen:

Gunvor Lillan Wallén   0731 80 28 80

Sven Måhlén   070-790 25 52
   Sven Måhlén

Bernt Lundh   0739-70 47 28

Synpunter och frågor om hemsidans utformning och innehåll E-post

Tillbaka

Vägbeskrivning

Adressen till gården är Hökmossevägen 43-45.

Ta buss 147 från Liljeholmstorget till ändhållplatsen Hökmossen. Andra bussar till Hökmossen är 141 och 161. Planera resan med Stockholms Lokaltrafik på denna länk - SL

Tidtabell buss 141

Tidtabell buss 147

Tidtabell buss 161

Hållplatsernas läge visas med dess nummer

Gårdens placering i förhållande till E4:an. Hållplatsernas placering framgår av talen 141,147 och 161

Tillbaka

Länkar

Länkarna öppnas i egna fönster som kan raderas utan att påverka hemsidan, som ligger under.

Almanacka

Tillbaka

Ordförklaringar

ladda upp - att flytta en fil från hemmadatorn till en annan dator, vanligen en server

betaversion - ett färdigskrivet program som testas i sin slutliga miljö på nätet, i det hä fallet också i väntan på en slutlig serveradress

Per capsulam - är namnet på ett beslutsförfarande för styrelsen då beslut måste fattas mellan ordinarie möten, att det är brådskande eller att styrelsen inte kan samlas. Eftersom föreningen arbetar ideellt och med frivilliga insatser är det relativt vanligt att man inte med kort varsel kan sammankalla ett möte. Medlemmarna är ofta upptagna av andra åtaganden eller sitt yrke. Ett vanligt uttryckssätt är också att man förankrar ett beslut hos styrelsen. Här kan Du läsa mer om regelverket: per capsalum