Välkommen!

Välkommen till kulturföreningen Hökmossens Gård år 2020 !
Här kan du läsa om gården och dess historia samt om Kulturföreningen Hökmossens Gård och deras aktiviteter. Du hittar även information om hur du går till väga om du vill hyra gården samt priser.

Uppfarten till gården 6 februari 2020

på Hökmossevägen 43 - 45

INNEHÅLL

Uppladdad 9 oktober 2022. Det här är en betaversion av hemsidan. Arbetet med den sker på min dator och läggs ut på mitt webbhotell tills föreningen är redo att ta över med egen ansvarig utgivare. Rulla sidan eller klicka på önskat avsnitt! Man kan också söka på ord eller del därav eftersom flikar har undvikits för att förenkla åtkomst av information. Rekommenderas!

Om oss!

Föreningens ändamål är att främja kultur- och föreningsliv för boende i de närliggande stadsdelarna samt att bevara kulturarvet i Hökmossens Gård för kommande generationer, som en levande kulturgård öppen för alla.

"Kulturhistoriskt särskilt värdefullt område."

Stockholms översiktsplan från 1999.

Tillbaka

Historik:

Hökmossens Gård ligger strax efter viadukten från Älvsjö mot Hägerstensåsen på Hökmossevägen.
    Första gången krontorpet Hökmåsen omtalas är i en akt från Krigsarkivet från år 1748. Den 5 augusti år 1776 sålde Arren von Kapelman, Bellmans svåger, ägare till Hägerstens Gård, frälseskattetorpet Hökmossens Gård eller Kristineberg för 600 dlr till Johan Rydgren, köksvaktaren vid Kungliga slottet.
   Avstyckningen skedde på den del av Hägerstens skog och utmarker som låg vid den så kallade Hökmossen, en mosse som låg i området Torpet fick namnnet efter mossen.
   1825 ås jordbok upptar gården som torp under Västberga gård. Åkermärken var på 17 har. Hökmossen Gård består av en huvudbyggnad och två små flygelbyggnader. De tre byggnader som finns kvar idag utgjorde inte hela Hökmossen Gård.
   Lite längre upp mot Mellanbersvägen låg statarbyggning, mjölkkammare, magasin, loge, stall, fähus, svinhus, vagnshus, brunn och en ankdamm.
   Från år 1935 ägs Gården av Stockholms stad och är begränsad till den lilla tomten alldeles bakom bullerplanket mot E4:an. Marken arrenderades ut tills jordbruket upphörde då marken bebyggdes i början av 1940-talet med s k barnrikehus, vilka nu omger gården.
   1964 påbörjades ombyggnad till ungdomsgård. Gården hyrdes ut till olika föreningar i Hägersten och byggnaderna har rustats upp ytterliggare. Från och med 1997 förvaltas gården av Liljeholmens stadsdelsförvaltning.
   År 1994 bildades Kulturföreningen Hökmossens Gård med hjälp av medlemsavgifter, lotterier, basarer, aktioner samt gåvor. Pengarna går till vår verksamhet, som är studiecirklar, litterära caféer och anordnandet av kulturresor. Vi planerar också utgivandet av en tidning.
   Från årsskkiftet år 2000 förvaltas gården av Kulturföreningen Hökmossens Gård.

Tillbaka

Bli medlem!

Stöd kulturföreningen Hökmossens Gård genom att bli medlem i föreningen. Medlemsavgiften för år 2020 är för enskild medlem 150 kr och 200 för hela familjen om man är två eller flera i familjen. Alltså 200 kr för hel familj oberoenda av hur stor familj. Familjemedlemmarna skall vara mantanlsskrivna på samma adress. Plusgirokontot är 10 77 93-2.

Tillbaka

Bilder

Här är en detalj ur Topografiska Corpsens karta från 1859. De tre nuvarande husen är markerade med rött och vägen genom gården är utmärkt med gult. Övriga byggnader bär svart färg. Gården bär namnet Högmåsen. Det nuvarande namnet är Hökmossens gård. Det är vanligt att g ombildas till k med tiden.

Gården 1943 som den såg ut från landsvägen, den nuvarande E4:an. Källa Stockholms Stadsmuseum

Till vänster i bild ser man den syrenallé som gick från stora vägen till husen och var tillfartsväg till gården. Den är en så kallad struktur och skall bevaras eftersom man då kan se var tillfarten var. Idag kan syrenallén förefalla omotiverad eftersom den slutar mot ett plank, det som idag är bullerskydd mot E4:an.

Hökmossens lada 1940. Källa Stockholms Stadsmuseum

Så här ser gården ut idag, 72 år senare, sedd från den nya cykelvägen.

Gården från söder

Gården sedd från viadukten

Uppfarten till gården

Uppfarten till gården, vinterbild

Cykelvägen är klar och invigd. Så här ser den ut söderifrån. Den blev bred: två filer för cyklar och en för gående.

Så här ser den ut norrifrån.

I höst 2015 har trädet framför huvudbyggnaden tagits ned. Stammen var ihålig och det fanns risk för att det skulle blåsa omkull.

Gården syns bättre från vägen.

Syrenerna har tagits ned några meter och gjort gårdsplanen ljusare. Den syns nu från gång- och cykelvägen.

Tillbaka

Cirkelträffar

Tillbaka

Kalendarium

15/3 2020 Hej!

För att hindra eventuell spridning av virus och som preventiv åtgärd beslutar styrelsen i föreningen Hökmossens gård att till vidare ställa in alla planerade söndagsaktiviteter (gäller ej uthyrningar). Vi kommer att informera när återupptagningen av aktiviteterna kan äga rum.

Med vänliga hälsningar, Spiros Gogos, ordförande

Lokalen kan bara rymma 10 åhörare om det ska vara 2 meter mellan dem enligt rekommendationerna. Så här skulle det se ut för den som står vid pianot och har något att visa eller berätta.

(Sättarens anm okt 2022) Hej! Verksamheten har nu tagit fart efter pandemin, men ovanstående historiska dokument får påminna om att faran ännu inte är helt över.

Tillbaka

Anslagstavlan

30 oktober 2022

20 november 2022

Din adress måste stå på dessa två platser när Du betalar årsavgiften.

Tillbaka

Månadens konstverk

Geometrisk prakt, former med dynamik, digitalt klotter eller har en kvantfysiker gått över till de sköna konsterna? Kul är det i alla fall. Digital konst utmanar dessutom konstkritikerna. De kan med photoshoping lämna sitt förslag hur ett diskutabelt konstverk ska förbättras. Ingen chans att komma undan här inte. Någon skulle ju kunna vara missnöjd med paletten för verket ovan. Då är det bara att lämna ett förslag. Så här kanske! Först en inledande smocka.

Den värde digitalkluddaren har tydligen klämt fram de sista pixlarna i sin dator, bara för att åstadkomma ett bokmärke av irriterande aggressivitet. Det passar bra som bokmärke i en sömnig deckare, där liken döljer logiken och gärningsmännen tagit slut i bensinosande explosioner. Men konst är det inte. Den ska vara omhuldande och skänka tittaren ro i en värld som bara snurrar utan mål i multiversum. Så här!

Tidigare konstverk

Tillbaka

Hyr gården!

Hökmossens Gård hyrs ut till fester, middagar, dop, namngivning, bröllop, föreningsmötten, klubbträffar etc. Du har med dig egen mat och du städar själv efter dig. Diskmaskin finns. Gården har bestick och porslin för ca 30 personer. Köket är väl fungerande och mindre mängder mat kan lagas på plats, det är dock ett vanligt kök med ”vanlig” ugn etc, inget restaurangkök.

För mer information ring Bernt Lundh 0739-704728

Tillbaka

Priser

Du kan hyra gården allt ifrån några timmar till en hel kväll med städning dagen därpå, beroende på hur länge du vill disponera gården samt vilken dag det är. Priserna är 300 kr/timme, 2500 kr för ett dygn och 3500 kr för två på varandra följande dygn.

Vid frågor: ring Bernt Lundh 0739-704728

Tillbaka

Hyresregler

* Tillträde sker kl 10.00 på uthyrningsdagen.

* Ingen parkering får ske på gården,endast av och påstigning samt ur och ilastning.

* Fyrverkerier får ej ske i omedelbar anslutning till gården p.g.a. brandrisk.

* Hushållssopor och dylikt läggs i soptunnan på gården medan förpackningsartiklar, tomglas och burkar transporteras bort av hyresgästen

* Lokalen skall vara väl städad och stolar och bord återställda senast kl 9.00 dagen efter om inte annat överenskommits.

* Se till att dörrar och fönster är ordentligt stängda då ni lämnar gården.

* Lämna huset i det skick ni själv tillträdde.

Vi hoppas ni får en trevlig dag

Tillbaka

Lokalerna - PEKBILD

PEKA och KLICKA på det rum du vill se fotografi av!

Tillbaka

Kontakter

Kontaktpersoner ur styrelsen i föreningen:

ordförande Spiros Gogos 070-7973810

webansvarig, vice ordförande Sven Måhlen

sekreterare Bernt Lundh 0739-704728

kassör Anna-Lisa Puttonen

kulturansvarig Leif Nilsson

lokalansvarig Jan Johansson

uthyrningsansvariga Bernt Lundh 0739-704728 och Margareta Kjellström   0730 77 69 11

Synpunter och frågor om hemsidans utformning och innehåll och förslag till föreningen E-post

Tillbaka

Vägbeskrivning

Adressen till gården är Hökmossevägen 43-45.

Ta buss 147 från Liljeholmstorget till ändhållplatsen Hökmossen. Andra bussar till Hökmossen är 141 och 161. Planera resan med Stockholms Lokaltrafik på denna länk - SL

Tidtabell buss 141

Tidtabell buss 147

Tidtabell buss 161

Hållplatsernas läge visas med dess nummer

Gårdens placering i förhållande till E4:an. Hållplatsernas placering framgår av talen 141,147 och 161

Tillbaka

Länkar

Länkarna öppnas i egna fönster som kan raderas utan att påverka hemsidan, som ligger under.
* Mer om studiecirklar hos ABF Stockholm

Almanacka

Tillbaka

Ordförklaringar

ladda upp - att flytta en fil från hemmadatorn till en annan dator, vanligen en server

betaversion - ett färdigskrivet program som testas i sin slutliga miljö på nätet, i det hä fallet också i väntan på en slutlig serveradress

Per capsulam - är namnet på ett beslutsförfarande för styrelsen då beslut måste fattas mellan ordinarie möten, att det är brådskande eller att styrelsen inte kan samlas. Eftersom föreningen arbetar ideellt och med frivilliga insatser är det relativt vanligt att man inte med kort varsel kan sammankalla ett möte. Medlemmarna är ofta upptagna av andra åtaganden eller sitt yrke. Ett vanligt uttryckssätt är också att man förankrar ett beslut hos styrelsen. Här kan Du läsa mer om regelverket: per capsalum